علمی - آموزشی
باسمه تعالی
 عنوان طرح
پروژه ها ي علمی
دانش آ موزان
( جشنواره جابر بن حیان )
معاونت آموزش ابتدایی
دفتر آموزش دبستانی
کارشناسی تکنولوژي وگروه هاي آموزشی
 سال تحصیلی ۹۱-۹۰

بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه
17 )أَفَلَا ینظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ کَیف خُلقَت - آیا آنان به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده است؟!
18 )وإِلَى السماء کَیف رفعت - و به آسمان نگاه نمی کنند که چگونه برافراشته شده؟!
19 )وإِلَى الْجِبالِ کَیف نُصبت - و به کوه ها که چگونه در جاي خود نصب گردیده؟!
20 )وإِلَى الْأَرضِ کَیف سطحت - و به زمین که چگونه گسترده و هموار گشته است؟!
21 )فَذَکِّرْ إِنَّما أَنت مذَکِّرٌ - پس تذکّر ده که تو فقط تذکّر دهنده اي!
(آیات 17 الی 21 سوره غاشیه )
اهمیت و ضرورت طرح :
اگر حاصل دوره ي تحصیلات مدرسه اي ، تنها انتقال پاره اي از مفاهیم به ذهن دانش آموزان باشد ،
( سواد به معنی سنتی ) با فراموش شدن آن مفاهیم ، حاصل کلیه سال هاي تحصیل نیز از دست می رود
. به همین سبب ، باید سعی کنیم علاوه بر مفاهیم پایه ، راهی به دانش آموزان نشان دهیم که خودشان
بتوانند به دنبال معرفت و دانش مورد نیاز خود بگردند و به یک یادگیرنده ي مادام العمر تبدیل شوند .
به همین منظور علاوه برکسب دانش باید راه و روش یادگیري را هم به آنان بیاموزیم تا میل به
یادگیري در آنان تقویت گردد .
پروژه ي علمی به علت ماهیت هیجانی و اکتشافی خود ، میل به یادگیري را در دانش آموز تقویت
می کند و به علّت ماهیت فرایندي خود راه و روش یادگیري را نیز به او می آموزد بنابراین می تواند
ابزاري بسیار قوي در خدمت تعلیم تربیت به معناي واقعی باشد که طبق تعریف یونسکو همانا درك و
به کارگیري مفاهیم ، مهارت هاي فرایندي ، نگرش ها و ارزش هایی می باشد که شخص را قادر
می سازد دانش و فناوري را با زندگی و فرهنگ جامعه ي خویش مرتبط سازد .
فضاي علمی کشور باید فضاي تولید و ترویج علم و پژوهش و پرورش محقق و عالم باشد.
مقام معظم رهبري
٣
اهداف :
1) این طرح زمینه تحقق اهداف دوره ابتدایی ، مصوب شوراي عالی آموزش و پرورش را به ویژه در
زمینه هاي زیر فراهم می نماید :
الف ) اهداف علمی،آموزشی نظیر :
- دانش آموز نسبت به شناخت پدیده ها کنجکاو است.
- در فکر کردن ، شنیدن ، گفتن و بیان مقصود ، خواندن و نوشتن و حساب کردن مهارت کافی دارد .
- با زبان فارسی آشنایی دارد و می تواند از کتاب و روزنامه استفاده کند .
- ارزش علم را در انجام درست کارها تا حدي می داند .
- با نحوه یادگیري خود تا حدودي آشناست .
ب ) اهداف اجتماعی نظیر :
- همکاري با دیگران را دوست دارد .
- در بازي ها و فعالیت هاي گروهی شرکت می کند .
- به انجام وظایف و مسئولیت هایی که بر عهده او می گذارند پایبند است.
ج ) اهداف زیستی نظیر :
- از حواس خود به خوبی محافظت و استفاده می کند .
- در حفظ محیط زیست کوشا است .
- نکات ایمنی را می داند و رعایت می کند.
علاوه بر اهداف فوق می توان هدف هاي زیر را براي اجراي این طرح ذکر نمود :
2) کمک به تحقق اهداف مهارتی درس علوم تجربی نظیر : مشاهده  طراحی تحقیق  برقراري
ارتباط  پیش بینی  فرضیه سازي  کاربرد ابزار  اندازه گیري  تفسیر یافته ها و نتیجه گیري
3) تقویت مهارتهاي زندگی در دانش آموزان نظیر : تصمیم گیري  حل مساله  برقراري ارتباط با
دیگران  دوست یابی  سخنرانی ودفاع از کار خود در جمع و ....
4) تحقق اهداف نگرشی درس علوم تجربی نظیر : کنجکاوي و جستجو گري علمی  نیروي خلاقیت
وابتکار  پشت کار  تمایل به همکاري وتحمل یا احترام گذاشتن به عقاید ونظرات دیگران  فکر باز و
روشن بینی  خود انتقادي و بازنگري نقادانه  آمادگی براي پذیرش عدم قطعیت  احساس مسئولیت
احساس اعتماد به نفس و ....
5) شناسایی و تقویت استعدادهاي فردي دانش آموزان و ایجاد زمینه اي مناسب براي کار آفرینی:
بسیاري از توانایی ها ، استعدادها و علاقه مندي هاي دانش آموزان در کلاس هاي معمولی نمود پیدا
نمی کنند و لذا قابل شناخت و پرورش نیستند . پروژه ي علمی ، فرصت مناسبی به وجود می آورد که
می توان این استعدادها را مشاهده ، شناسایی و تقویت کرد . بنابراین پروژه ي علمی می تواند راهبرد
٤
بسیار مناسبی در تحقق یکی از اهداف مهم نظام آموزش و پرورش یعنی ایجاد زمینه کارآفرینی دانش
آموزان باشد.
6) ارائه مواد درسی به صورت در هم تنیده:
موضوعاتی که براي پروژه هاي علمی دانش آموزان طراحی می شوند می توانند بسیار گسترده تر از
یک موضوع درسی و درواقع میان رشته اي باشند و دانش آموزان ضمن انجام این گونه پروژه ها از
دانش و مهارت هاي متعدد خود استفاده کنند.
7) ایجاد موقعیت مناسبی براي ارزشیابی توصیفی از عملکرد دانش آموزان
براي رفع نیاز هاي ICT و تشویق آنان به استفاده از IT 8) افزایش توانمندي دانش آموزان در حوزه
اطلاعاتی مربوط به پروژه هاي علمی خود .
معرفی طرح پروژه هاي علمی
الف ) تعریف پروژه ي علمی
پروژه ي علمی عبارت است از کوشش علمی انفرادي یا گروهی دانش آموزان در باره یک موضوع
معین که آنان ضمن این کوشش هیجان انگیز علمی ، کار یک دانشمند را انجام می دهند و نگرش ها ومهارت هاي علمی او را پیدا می کنند . یعنی دانش آموزان سعی می کنند به دقت مشاهده کنند ، سوال بپرسند ، جمع آوري اطلاعات کنند ، فرضیه بسازند ، آزمایش کنند و نتایج کار علمی خود را جمع
بندي و ارائه نمایند .
ب ) موضوع پروژه و پایه هاي تحصیلی تحت پوشش
در این طرح ،یک پروژه داراي ماهیت علمی و تجربی بوده و دانش آموز را با روش علمی آشنا
می نماید و موضوع آن از محتواي کتاب هاي درسی منشا گرفته و یا آزاد می باشد. دانش آموزان در
همه پایه هاي تحصیلی به صورت انفرادي یاگروهی پروژه انتخاب نموده ودرنمایشگاه علمی
آموزشگاه شرکت می کنند . (سیاست معاونت آموزش ابتدایی انجام پروژه هاي علمی به صورت
گروهی از دانش آموزان می باشد). دانش آموزان بهتر است در زمینه هاي مورد علاقه خود ، موضوع
انتخاب کنند و به پژوهش بپردازند.
ج ) انواع پروژه علمی
ا- جمع آوري نمونه همراه با طبقه بندي
یک پروژه جمع آوري شامل مجموعه اي از اشیاء می شود که بر اساس شباهت ها و تفاوت ها گروه
بندي شده و برچسب خورده باشند
مثال : جمع آوري و طبقه بندي مجموعه اي از برگ ها
-2 نمایش علمی
الف- دستگاه ( مدل )
یک پروژه مدل سازي شامل ساخت اشیاء براي توضیح چرایی یا چگونگی ساختمان آنهاست .
مثال : ساخت مدلی از دانه و معرفی اجزاي آن ( پوسته ، اندوخته و گیاهک )
ب- نمایش
یک پروژه نمایش شامل استفاده از اشیاء براي نمایش چرایی یا چگونگی عملکرد یک دستگاه و تبیین
اصول علمی حاکم بر آنهاست .
مثال : نمایش حرکت مواد درون ساقه کرفس با استفاده از محلول هاي رنگی
ج- تحقیق
یک پروژه تحقیق شامل بررسی جزئیات بیشتر در باره موضوع پروژه و توضیح و تفسیر جوانب مختلف
آن می شود . این جزئیات را می توان از طریق مشاهده مستقیم و یا از طریق منابع مختلف اطلاعاتی به
دست آورد .
مثال : تحقیق در مورد گیاهان دارویی ایران و محل رویش آنها
-3 آزمایش
یک پروژه آزمایش ، طرح و آزمودن سوالی است که شما هنوز جواب آن را نمی دانید لذا به کار
گیري روش علمی و انجام آزمایش براي کشف جواب آن سوال از ضروریات این نوع پروژه است
مثال : آیا نورهاي رنگی مختلف به یک اندازه بر رشد گیاه موثرند ؟
د) ارائه پروژه علمی ( نمایشگاه )
دانش آموزان محصول فعالیتهاي علمی خود را ابتدا در قالب یک نمایشگاه علمی در آموزشگاه به
معرض نمایش و داوري می گذارند و طی مراحل بعد، پروژه هاي برگزیده آموزشگاه به نمایشگاه
علمی منطقه ، پروژه هاي برتر منطقه به نمایشگاه علمی استان و در نهایت پروژه هاي برتر استان به
نمایشگاه علمی کشوري راه خواهند یافت .
ه )عناصر یک پروژه علمی در نمایشگاه
هرپروژه براي ارائه به نمایشگاه باید شامل سه عنصر تابلوي نمایش ،مواد نمایشی وگزارش کتبی باشد .
 تابلوي نمایش: تابلوي نمایش باید حالت سه دیواره اي داشته و از یک جنس محکم به ابعاد 90*۱۲۰
سانتیمتر تهیه شده باشد . نوشته ها ، نمودارها و تصاویر باید محکم روي تابلوي نمایش چسبانده شوند.
مواد نمایش: شامل نمونه ها، دستگاه ها ، مدل ها و سایر اقلام مجاز مربوط به پروژه می باشد.
گزارش کتبی: شامل صفحه عنوان ، فهرست ، طرح مسئله ، تحقیق ، فرضیه ، شرح آزمایش ، داده ها
،جمع بندي و نتیجه گیري ، سپاسگزاري و ذکر منابع می شود.
و )طبقه بندي پروژه ها در نمایشگاه
پروژه هاي یک نمایشگاه علمی براساس پایه تحصیلی دانش آموز و نوع پروژه طبقه بندي و وارد
رقابت می شوند . دانش آموز می تواند پروژه خود را به صورت انفرادي ، تیمی و یا کلاسی در مدت
زمان معین (برنامه زمانی پیشنهادي وسایر اطلاعات مورد نیاز درلینک دفتر آموزش دبستانی از سایت
موجود می باشد)به انجام رسانده و به نمایشگاه ارائه نماید . www.gea.medu.ir
پایه اول تا سوم ......................... انفرادي - تیمی ( حداکثر 3 نفره ) - کلاسی
پایه چهارم و پنجم .................. انفرادي - تیمی ( حداکثر 3 نفره )
ز )شرایط پذیرش پروژه ها در نمایشگاه علمی
-1 مرحله آموزشگاهی :
دانش آموزان از هر پایه تحصیلی می توانند در مرحله آموزشگاهی شرکت کنند و نیز محدودیتی از
نظر پذیرش انواع پروژه در مرحله آموزشگاهی وجود ندارد .
-2 مرحله منطقه اي :
در این مرحله سهمیه هر مدرسه براي شرکت در نمایشگاه منطقه با توجه به ظرفیت مکان برپایی
نمایشگاه و باصلاحدید مجریان منطقه اي تعیین می گردد.
درنمایشگاه مرحله منطقه اي نیز انواع پروژه ها در کلیه پایه ها پذیرفته می شوند .
-3 مرحله استانی :
در این مرحله سهمیه هر منطقه بر اساس آمار دانش آموزي با توجه به ظرفیت مکان برپایی نمایشگاه و
صلاحدید مجریان استانی تعیین می گردد.
لازم به ذکر است پروژه هایی که از نوع جمع آوري هستند در مرحله استانی پذیرفته نمی شوند .
-4 مرحله کشوري :
در این مرحله سهمیه هر استان بر اساس آمار دانش آموزي با توجه به ظرفیت مکان برپایی نمایشگاه و
با صلاحدید مجریان کشوري معین میگردد.
لازم به ذکر است در مرحله کشوري تنها پروژه هایی پذیرفته می شوند که از نوع آزمایش باشند .
ح ) برپایی و داوري نمایشگاه
-1 مرحله آموزشگاهی :
شوراي معلمان آموزشگاه داوران را از بین آموزگاران علاقمند و توانمند آموزشگاه انتخاب نموده و
آنان بر اساس فرم داوري که در آدرس سایت مذکور موجود می باشد پروژه ها را داوري می کنند .
-2 مرحله منطقه اي :
هر مدرسه موظف است ازبین معلمان توانمند حداقل یک داور جهت داوري به نمایشگاه علمی منطقه
معرفی نماید ومنطقه ازبین داوران معرفی شده، هیئت داوران منطقه اي راتشکیل می دهد.
-3 مرحله استانی :
هر منطقه موظف است به ازاي هر 10 پروژه اي که به نمایشگاه استانی ارسال می کند یک نفر داور
جهت کمک به داوري پروژه هاي علمی نمایشگاه استانی معرفی نماید.
-4 مرحله کشوري :
کمیته هدایتگر کشوري داوران را بر اساس ضوابط معین ،انتخاب و معرفی می نماید .
و ) تقدیر از برگزیدگان
دانش آموزان پایه هاي اول تا پنجم ابتدایی پروژه هاي خود را مطابق با تقویم اجرایی پیوست انجام
می دهند . سپس پروژه ها در قالب نمایشگاه علمی مدرسه در معرض دید عموم قرار می گیرد و
کارهاي برگزیده توسط هیئت داوران انتخاب شده( در این مرحله دانش آموزان برگزیده و معلم راهنما
توسط مدیر مورد تقدیر قرار می گیرند ) وبه مرحله منطقه اي راه پیدا می کنند و نمایشگاهی براي
بازدید عموم دانش آموزان در سطح منطقه برگزار می گردد وگروههاي برتر انتخاب شده و به همراه
دست اندر کاران (مدیر، معلم راهنما) از طرف منطقه مورد تقدیر قرار گرفته و به استان معرفی
می گردند ودر مرحله ي استانی با همان مراحل کاري پس از داوري ، انتخاب و معرفی می شوند و
دانش آموزان و دست اندرکاران از طرف استان مورد تقد یر قرار می گیرند و در مرحله کشوري نیز
دانش آموزان و سایر دست اندر کاران پروژه هاي منتخب از طرف وزارتخانه مورد تقدیر قرار خواهند
گرفت .
ساختار اجرایی طرح
طرح درطول سال تحصیلی و درچهار مرحله الف) آموزشگاهی ب ) منطقه اي ج ) استانی
د) کشوري با تشکیل کمیته هایی طراحی واجرا می گردد. جهت اجراي کامل این طرح نیاز به
همکاري تعداد زیادي از همکاران در سطوح مختلف می باشد .سازماندهی عوامل اجرایی طرح به
شرح زیر می باشد :
اعضاي کمیته ها و شرح وظایف آنها
شوراي معلمان آموزشگاه
براساس بند 4 از ماده 15 آئین نامه اجرایی مدارس " چاره اندیشی براي تامین مشارکت فعال دانش
آموزان در فرایند آموزش و پرورش " برعهده شوراي معلمان می باشد . لذا اجراي مرحله
آموزشگاهی این طرح زیر نظر شوراي معلمان مدرسه صورت می گیرد .
شرح وظایف
1) شرکت نماینده شورا درجلسات توجیهی کمیته منطقه اي
2) تشکیل به موقع گروه هاي دانش آموزي در مدرسه و تعیین پروژه مناسب براي آنها
3) هدایت گروههاي دانش آموزي و تامین اعتبارهاي لازم از بودجه تخصیص یافته براي طرح
4) تشکیل نمایشگاه آموزشگاهی ،داوري وانتخاب پروژه هاي برگزیده و ارسال آن ها به نمایشگاه
منطقه اي
اعضاي کمیته اجرایی منطقه
-1 رئیس آموزش و پرورش ناحیه / منطقه
-2 معاون آموزش ابتدایی
-3 معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی
-4 کارشناس گروههاي آ موزشی ابتدایی
-5 کارشناس مسئول / کارشناس آموزش ابتدایی
6 - سر گر وههاي در سی/ پایه ( هیئت علمی )
شرح وظایف کمیته منطقه اي
1) تهیه و ارسال دستورالعمل منطقه اي به آموزشگاهها در ابتداي هر سال تحصیلی
2) تشکیل کمیته هاي علمی و داوري ازبین اساتید، سرگروههاي درسی ومعلمان برجسته ي منطقه
3) تشکیل پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی وایجاد تعامل الکترونیکی دانش آموزان با بانک هاي
اطلاعاتی منطقه اي ، استانی ، کشوري و جهانی
4) نظارت بر حسن اجراي وظایف کمیته هاي آموزشگاهی
5) تشکیل نمایشگاه پروژه هاي علمی درسطح منطقه طبق تقویم اجرایی
6) داوري وانتخاب پروژه هاي برگزیده منطقه اي
7) تقدیر از دانش آموزان، معلمان ، مدیران و رابطین منتخب در پروژه هاي علمی
8) ایجاد کتاب الکترونیکی از پروژه هاي برگزیده وامکان دسترسی تمام دانش آموزان ایران وجهان به
این منبع از طریق وب سایت منطقه
9) ارسال گزارش از نتیجه کار به اداره کل
اعضاي کمیته پشتیبانی ونظارت استان
-1 مدیر کل آموزش و پرورش استان
-2 معا ون آموزش ابتدایی
-3 معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی
-4 رئیس گروه تکنولوژي و گروه هاي آموزشی ابتدایی
-5 رئیس گروه آموزش ابتدایی
-6 کارشناس مسئول و کارشناسان تکنولوژي و گروه هاي آموزشی ابتدایی
-7 سر گروههاي درسی/ پایه ( هیئت علمی طرح )
شرح وظایف کمیته استانی
1) تهیه دستورالعمل اجرایی و ارسال آن به مناطق تابعه در ابتداي هر سال تحصیلی
2) تخصیص و اعطاي اعتبارات لازم به مناطق مطابق با تقویم اجرایی طرح
3) اطلاع رسانی در باره فعالیتهاي علمی دانش آموزان به رسانه هاي جمعی
4) نظارت بر حسن اجراي وظایف کمیته هاي منطقه اي
5) پیش بینی دوره هاي آموزشی لازم براي معلمان وتامین مدرسان مناسب
6) انجام تمهیدات لازم جهت برگزاري نمایشگاه استانی
اعضاي کمیته برنامه ریزي ستاد
-1 معاون آموزش ابتدایی
-2 مدیرکل دفتر آموزش دبستانی
-3 معاون دفتر آموزش دبستانی
-4 کارشناس مسئول تکنولوژي و گروه هاي آموزشی
-5 کارشناس تکنولوژي و گروه هاي آموزشی
-6 سرگروه هاي درسی/ پایه
شرح وظایف کمیته ستادي
1) تهیه دستورالعمل طرح
2) برنامه ریزي براي آموزش نیروي انسانی (کارشناسان،مدیران ومعلمان)
3) تصمیم گیري جهت تامین اعتبار لازم
4) تصمیم گیري جهت اجراي نمایشگاه پروژه هاي علمی در مرحله کشوري
5) برنامه ریزي براي تشویق دانش آموزان ومعلمان در اجراي طرحهاي موفق در طول سال تحصیلی
6) انتخاب هیئت داوران مرحله کشوري
7) ثبت ونگهداري کارهاي موفق در سایت یا کتابچه
گستره اجراي طرح:
این طرح به صورت داوطلبانه و متناسب با علاقه و توانمندي مجریان درسطح مدارس (براساس درصد
پوشش مدارس موجود درتفاهم نامه منعقد شده بین معاونت آموزش ابتدایی واستان) در همه مناطق
اجرا می شود .
اعتبارا ت مورد نیاز طرح:
اعتبارات مورد نیاز طرح از محل اعتبارات تخصیصی معاونت آموزش ابتدایی و اعتبارات استانی قابل
تامین می باشد .
- جدول پیشنهادي زمانی براي اجراي طرح جشنواره جابر بن حیان سال تحصیلی 91-۹۰
ردیف عنوان ماه هفته
۱-هفته چهارم مهر: ارسال شیوه نامه اجرایی به استان ها (از طریق گردهمایی)
۲-هفته اول آبان: تشکیل کمیته استانی و ارسال دستورالعمل به مناطق
۳-هفته دوم آبان: تشکیل کمیته منطقه اي و ارسال دستورالعمل به مدارس
۴-هفته دوم آبان: تشکیل شوراي معلمان آموزشگاه
۵-هفته سوم آبان: برگزاري جلسه توجیهی معلمان راهنماي پروژه ،مدیران وکارشناسان
۶-هفته سوم آبان لغایت هفته سوم آذر: انتخاب موضوع پروژه و آغاز فعالیت هاي علمی دانش آموزان
۷-هفته سوم آبان لغایت هفته سوم آذر: بازدید ازفرایند اجراي طرح توسط کمیته منطقه اي و استانی
۸-هفته آخرآذروهفته اول دی برگزاري نمایشگاه آموزشگاهی و داوري و انتخاب پروژه هاي برتر
۹-هفته دوم دی:تقدیر از دانش آموزان ومعلمان راهنماي پروژه هاي برتر در سطح آموزشگاه دي
۱۰-هفته دوم وسوم بهمن:برگزاري نمایشگاه مرحله منطقه اي و داوري و انتخاب پروژه هاي برتر 

۱۱-هفته چهارم بهمن:تقدیر از دانش آموزان ، رابطین ، مدیران ومعلمان راهنماي پروژه هاي برتر در سطح منطقه
۱۲-هفته اول اسفند:برگزاري نمایشگاه مرحله استانی و داوري و انتخاب پروژه هاي برتر اسفند
۱۳-هفته دوم اسفند:تقدیر از دانش آموزان ، مدیران، رابطین ومعلمان راهنماي پروژه هاي برتر در سطح
۱۴-هفته چهارم فروردین:برگزاري نمایشگاه مرحله کشوري و داوري و انتخاب پروژه هاي برتر 
۱۵-هفته چهارم فروردین: تقدیر از دانش آموزان، مدیران، رابطین ومعلمان راهنماي پروژه هاي برتر در سطح
کشور.

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام آبان ۱۳۹۰ساعت 8:29  توسط گروه تکنولوژی آموزشی ابتدایی استان | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

پیوندهای روزانه
وب لاگ سرگروه آموزشي پايه پنجم ابتدايي استان
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
تیر ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
مهر ۱۳۹۰
شهریور ۱۳۹۰
مرداد ۱۳۹۰
خرداد ۱۳۹۰
اردیبهشت ۱۳۹۰
فروردین ۱۳۹۰
دی ۱۳۸۹
آذر ۱۳۸۹
آبان ۱۳۸۹
مهر ۱۳۸۹
مرداد ۱۳۸۹
خرداد ۱۳۸۹
اردیبهشت ۱۳۸۹
فروردین ۱۳۸۹
اسفند ۱۳۸۸
بهمن ۱۳۸۸
دی ۱۳۸۸
آذر ۱۳۸۸
آبان ۱۳۸۸
مهر ۱۳۸۸
شهریور ۱۳۸۸
مرداد ۱۳۸۸
خرداد ۱۳۸۸
اردیبهشت ۱۳۸۸
فروردین ۱۳۸۸
اسفند ۱۳۸۷
بهمن ۱۳۸۷
دی ۱۳۸۷
آذر ۱۳۸۷
آبان ۱۳۸۷
مهر ۱۳۸۷
آرشيو
پیوندها
انجمن علمی آموزشی معارف معلمان استان قزوین
مجلات رشد مناطق تابعه استان قزوین
سازمان آموزش و پرورش استان قزوین
استعداد های درخشان
مسائل مذهبی
موسسه فرهنگی
وزارت خانه
دفتر انتشارات کمک اموزشی ( شبکه ملی مدارس )
امام رضا ( پخش مستقیم )
گروه رياضي راهنمايي ناحيه يك قزوين
گروه هاي آموزشي عمومي رودبارشهرستان
گروه هاي آموزشي متوسطه رودبارشهرستان
رصد نمودن ماهواره امید ایران
گروه هاي آموزشي عمومي رودبار الموت
گروه هاي آموزشي عمومي ضیاء آباد
گروه های آموزش ابتدایی منطقه شال
گروه هاي آموزشي ابتدايي منطقه ضياء آباد
گروه هاي آموزشي ابتدايي آذربایجان شرقی
سرگروه آموزشي پايه پنجم ابتدايي استان
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

-- begin abcTools_Owghat script -->
***"دهه فجر مبارک" ******"سال نو میلادی مبارک"*** فجر مبارک دهه


کلکسیون کدهای جاوا


boyfriend-girlfriend.blogfa.com ------->

FreeCod Fall Hafez

افراد آنلاين:
تعداد بازديدها: